Ontwikkeling Sociaal Domein

Organisatie ontwikkeling in het Sociaal Domein

De drie zogeheten decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulpverlening naar gemeenten. Van transitie naar transformatie; het anders organisaren, zelfregie van de client, eigen kracht en meer en betere samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.
Uitgangspunten welke in het algemeen door gemeenten divers worden ingevuld, hebben nog niet altijd de beoogde en gewenste resultaten opgeleverd.
Verbinding, samenspel & samenwerking met de client, met het gezinssysteem rond jeugdproblematiek en de ondersteuning van werkzoekenden.  Voor gemeenten veel en vaak nieuwe thema’s die anders denken en doen vragen. De huidige financierings tekorten bij gemeenten in het sociaal domein en in het het bijzonder bij de uitvoering van de jeugdwet helpen ook niet mee in de gewenste transformatie; verandering, vernieuwing en cultuuromslag.

In het kort de stelselwijzigingen op een rij:

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: begeleiding en dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis, opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Participatiewet;
De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. En waar nodig ondersteund wordt.
De participatie wet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, Wsw (wet sociale werkvoorziening) en een groot deel van de Wajong.
Meedoen in de samenleving en bij voorkeur aan het werk bij een gewone werkgever; overigens het is vanuit de participatiewet voor werkgevers ook een verplichting om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Waar nodig gecompenseerd met een loonkostensubsidie voor mensen die in een volledige baan niet het minimumloon kunnen verdienen.  

Jeugdwet;
De jeugdwet vervangt de Wet op de jeugdzorg, die tot 2015 geldig was, en de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die onder Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vielen. Ook de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de wet.
Algemene uitganspunten van de jeugdwet:
- het probleemoplossend vermogen versterken van kinderen en jongeren, hun ouders en sociale omgeving;
- de opvoedcapaciteiten bevorderen van de ouders en de sociale omgeving;
- preventie en vroegsignalering;
- het tijdig bieden van de juiste hulp op maat;
- effectieve en efficiente samenwerking van professionals (bijvoorbeeld huisarts, onderwijs en gezinstrainer) rond gezinnen.

Wat kan Zorgadviseurs.nl voor u als gemeente betekenen:
- activiteiten waarde analyse op processen, kwalitatief (gewenste inhoud) en kwantitatief.
- scan op toevoegende waarde afspraken en overeenkomsten met samenwerkings- en
  uitvoerings partners.
- leren van ‘good- & best practises’ in het sociaal domein. Ophalen referenties.
- van ‘deken naar keten’; ontschotting van domeinen en nadrukkelijk inzetten op
  samenspel & samenwerking in de keten en bijvoorbeeld met domeinen van onderwijs en
  justitie. 

Waarde toevoegen waarbij eigen regie/kracht van de client, werkzoekende centraal staat. Mogelijkheden en talenten aanboren op elk niveau. Uiteindelijk het creeeren van een ‘win, win, win’ voor alle belanghebbende partijen waarbij de omvang en de kosten van de verzorgingsstaat beperkt worden.

Uw partners/consultants:
Rien Kooijman
Jacques Rodenstein
Rik Melesie
Erik Möller