Leiderschap & teamvorming

De roep binnen de zorg om (professioneel) leiders neemt toe. Kennis van strategie, structuur, werkprocessen of financiën is onvoldoende om professionele zorgverleners houvast en koers te bieden en zich verbonden te laten voelen met de organisatie. De verbinding tussen bestuur/management en professionele zorgverleners verdient in toenemende mate hernieuwde aandacht. Het kunnen sturen op outcome voor de hulpvrager/patiënt, sturen op gedrag en cultuur en participatie van hulpvrager/patiënt in de eigen zorg zijn onderwerpen van betekenis om tot kwalitatief goede en veilige zorg te komen en om als organisatie waarde toe te voegen.

Teams van zorgverleners vormen de hoeksteen voor goede zorgverlening. Teams bieden voor de individuele zorgverleners de benodigde steun en aanvulling op de eigen expertise om adequaat in te spelen op de hulpvraag. 

Zorgadviseurs.nl biedt u de volgende expertise en ondersteuning: