Onze werkwijze

Voorbespreking

Voorafgaand aan een assessment wordt met de opdrachtgever de vraagstelling doorgesproken. Daarbij gaan wij in de op organisatiecontext en welke eisen deze stelt aan individuele medewerkers. Bij een loopbaangericht onderzoek wordt altijd een voorbespreking met de betrokken medewerker gehouden. 

Onderdelen van het assessment

Afhankelijk van het soort onderzoek en vraagstelling wordt het programma op maat vastgesteld. In sommige situaties kan, in overleg, een beperkt deelonderzoek volstaan (bijv. cognitieve capaciteiten, leidinggevende vaardigheden).

Doorgaans zijn vaste onderdelen:

  • Psychologische tests en vragenlijsten, waarmee cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en interesses in beeld worden gebracht en worden vergeleken met een representatieve normgroep.
  • Praktijksimulaties; deze hebben tot doel gedrag op te roepen dat relevant is voor de specifieke competenties die worden onderzocht. Veelal zijn dit interactieve rollenspelen waarin het bijvoorbeeld gaat om leiderschapsstijl, vaardigheden in communicatie, persoonlijke kracht, denkstijl en oordeelsvorming. Tijdens de uitvoering hiervan wordt de deelnemer geobserveerd door ervaren assessoren.
  • Tussentijdse feedback; door resultaten tussentijds te bespreken met de deelnemer, krijgt deze inzicht in eigen functioneren, kan waar nodig rust ontstaan en ruimte worden geboden andere accenten te leggen. Waar nodig wordt op grond van tussentijdse feedback het programma deels aangepast of uitgebreid.
  • Interview; In het interview vindt verdieping plaats, o.a. mbt motivatie, drijfveren, kernkwaliteiten, talenten en visie op de toekomst. Tevens wordt er gericht dieper ingegaan op de specifieke competenties waar het onderzoek op gericht is.
  • Eindgesprek; Aan het eind van de dag worden de bevindingen op hoofdlijnen met de deelnemer besproken. Dit met als doel te informeren waar dat kan en geen onzekerheid te laten bestaan waar dit onnodig is. Daarnaast zien wij dit als een moment, dat zich er goed toe leent om nieuwe leerervaringen te laten ontstaan.

Rapportage

De deelnemer ontvangt binnen 5 werkdagen (of eerder, in overleg) per mail de conceptrapportage. Conform de regels van het NIP hanteren wij absolute vertrouwelijkheid en wordt de definitieve rapportage slechts na instemming van de deelnemer doorgezonden naar de opdrachtgever. 

De rapportage heeft slechts betrekking op de aangegeven doelstelling en de bevindingen zijn geldig voor een periode van maximaal 2 jaar. Wij stimuleren de deelnemer en de opdrachtgever afspraken te maken over gebruik van de rapportage en/of bewaartijd in het personeelsdossier.
Naast een helder antwoord op de onderzoeksvragen, wordt de rapportage besloten met conclusies en aanbevelingen. Daarnaast worden ontwikkelingsgerichte adviezen gegeven en de wijze waarop de organisatie daarbij ondersteuning kan bieden.

Voorbereiding (voor de deelnemer)

Hoe moet u zich voorbereiden op een assessment? Om te beginnen is het van belang om op de dag zelf voldoende uitgerust te zijn. Daarnaast kunt u zich voorbereiden via de vele internetsites die informatie geven over assessments en waar geoefend kan worden met allerlei soorten tests. Zo krijgt u een indruk van mogelijke onderdelen van dergelijke tests. Vooral voor cognitieve tests kan dit een voordeel zijn. Een voorbereiding kan daarnaast een gevoel van meer zekerheid geven, maar veel hangt wat dit betreft af van waar u zich zelf het meest prettig bij voelt. 

Websites zijn bijvoorbeeld: www.123test.nlwww.intermediair.nlwww.assessmentservice.nl.

Geschikte oefenliteratuur: Wim Bloemers: Het psychologisch onderzoek, een oefenboek; Bas Kok & Ferry de Jongh: Assessment doen, hoe werkt het voor jou?

Heeft u nog vragen heeft naar aanleiding van deze informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen uw vragen graag beantwoorden